Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Αλφαβητάρι, Κέντρο Ειδικών θεραπειών

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Πρόκειται για την επιστήμη όπου ο  Ειδικός Παιδαγωγός ή εκπαιδευτικός με κατάρτιση στην ειδική αγωγή αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παιδαγωγικής παρέμβασης  για μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις (δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή-ορθογραφία, τη γραπτή έκφραση, τους μαθηματικούς συλλογισμούς, για παιδιά με ειδική μαθησιακή δυσκολία, με γενική μαθησιακή δυσκολία,  παιδιά με συναισθηματική διαταραχή, με  σύνδρομο ή παιδιά που δυσκολεύονται να μάθουν και  μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο.

Μαθησιακό

πρόγραμμα

Το μαθησιακό πρόγραμμα βοηθά το παιδί να κατανοήσει τους μηχανισμούς του γραπτού λόγου, να οργανώσει τη σκέψη και τη  μελέτη του και να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το νοητικό και συναισθηματικό  του δυναμικό.

Περιστατικά που διαχειριζόμαστε

Παιδιά που χαρακτηρίζονται

από:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (ανωριμότητα σε επιμέρους δεξιότητες)

Στο Κέντρο ΄Αλφαβητάρι΄, ειδικοί θεραπευτές αξιολογούν συνολικά  και εν συνεχεία εξακριβώνουν  τις δυσκολίες του  παιδιού και καταρτίζουν το  αντίστοιχο εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης.

Ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών :

Ανάγνωση

 • Αργός και συλλαβικός ρυθμός ανάγνωσης.
 • Παράλειψη συλλαβών λέξεων ή εισαγωγή άλλων
 • Παραποίηση λέξεων
 • Αντιστροφή φθόγγων ή συλλαβών
 • Αντικατάσταση  μίας λέξης με άλλη με παρόμοιο νόημα
 • Δυσκολεύεται στην ανάλυση συλλαβής ή/και λέξης γράμμα προς γράμμα.
 • Δυσκολία  στη σύνθεση φθόγγων σε συλλαβές ή/και συλλαβών σε λέξη.
 • Ανεπαρκής κατανόηση  κειμένου

Ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών :

Γραπτός λόγος

 • Ακατάστατο γραπτό και λέξεις δυσανάγνωστες.
 • Καθρεπτική γραφή σε γράμματα – λέξεις
 • Παρατονισμός λέξεων
 • Απουσία διαστημάτων  ανάμεσα σε λέξεις
 • ορθογραφικά λάθη.
 • Λανθασμένη αντιγραφή από τον πίνακα
 • Δυσκολία στη διάκριση αριστερού-δεξιού και εν γένει στην οργάνωση
 • Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου

Στόχοι παρέμβασης

 • Ενίσχυση φωνολογικής ενημερότητας
 • Εκπαίδευση στην ανάγνωση
 • Βελτίωση αντίληψης χώρου –χρόνου
 • Ενδυνάμωση στην επεξεργασία γραπτού λόγου
 • Ενίσχυση γραπτής έκφρασης
 • Εκμάθηση μαθηματικών μηχανισμών /αλγόριθμων και βελτίωση μαθηματικής σκέψης και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων
 • Βελτίωση προφορικής έκφρασης και οργάνωση σκέψης
 • Απόκτηση μεταγνωστικής ικανότητας
 • Ενίσχυση περιβαλλοντικών γνώσεων

Τομείς που αξιολογούνται κατά την

σχολική ετοιμότητα :

 • Χωροχρονικές, προμαθηματικές και ποσοτικές έννοιες, έννοιες μεγεθών, ακολουθίας και λογικής αλληλουχίας.
 • Πρώτη ανάγνωση και γραφή, εφόσον κατακτηθούν τα ανωτέρω.
 • Δεξιότητες ομαδοποίησης και ταξινόμησης.
 • Γραφοκινητικός συντονισμός.
 • Αναγνώριση και αναπαραγωγή συμβόλων.
 • Οπτική και ακουστική μνήμη.
 • Οπτική και ακουστική διάκριση.
 • Λογική σκέψη.
 • Προαναγνωστικές δεξιότητες.
 • Φωνολογική ενημερότητα.
 • Κατανόηση και διήγηση ιστορίας.
 • Συμβολικό και επικοινωνιακό παιχνίδι.
 • Τήρηση ορίων και οργάνωση συμπεριφοράς.

Όταν μιλάμε για Μαθησιακές δυσκολίες στην ουσία μιλάμε για μαθησιακές διαφορές. Η Δυσλεξία είναι χάρισμα με παραπλανητική σημασία

Ενημέρωση για Covid-19