συναισθηματική νοημοσύνη Tag

Με τον όρο σθναισθηματική νοημοσύνη εννοούμε την ικανότητα αντίληψης και ελέγχου των συναισθημάτων. Για πολλούς ερευνητές η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι που μαθαίνεται, άρα μπορεί να βελτιωθεί. Πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της παίζουν οι παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί. Στο σύγχρονο σχολείο δεν...