εφόδια Tag

  Πώς μπορεί να διδαχθεί η βλεμματική επαφή σε παιδιά με ΔΑΦ Στο Πρωινό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης του κέντρου μας, δίνεται μεγάλη σημασία στη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών μας. Έτσι, σε περίπτωση που χρήζει παρέμβασης, η βλεμματική επαφή αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους που...

  " Ανοιχτές ομάδες κοινωνικής επικοινωνίας για εφήβους" (Πρόκειται για ένα ομαδικό πρόγραμμα κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης έχει ως στόχο την διεύρυνση και ενδυνάμωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των εφήβων μέσα από την συναναστροφή με συνομηλίκους. Απευθύνεται σε εφήβους με επικοινωνιακές δυσκολίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα συμπεριφοράς, ΔΕΠΥ,...

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ (INTENSIVE INTERACTION)   Τι είναι η εντατική αλληλεπίδραση; Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μία προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι, με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν νωρίς προ-γλωσσική επικοινωνία και δεξιότητες αλληλεπίδρασης. Επίσης, έχει σκοπό να μειώσει επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και συμπεριφορές αυτό-τραυματισμού. Ο ισχυρισμός είναι πως βοηθά τα...

                   Τα εφόδια του Παιδαγωγού Ο ρόλος του παιδαγωγού στη σύγχρονη εποχή είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος. Πολύ περισσότερο καθίσταται σύνθετος εκείνος του ειδικού παιδαγωγού. Πέρα από την επιστημονική γνώση που οφείλει να κατέχει, ο ειδικός παιδαγωγός έχει χρέος...

Ενημέρωση για Covid-19