2005

2005

πραγματοποιείται στελέχωση του Κέντρου από Κλινική Ψυχολόγο.